star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản trị Doanh nghiệp (HP)

Chương trình học này cung cấp cho sinh viên kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.