star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo & Thư mời Viết bài Hội thảo


Thư mời Viết bài và Tham dự Hội thảo NTU 2021


Thư mời Về việc Mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay".

Xem thêm

The 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021)


The ICOAF-2021 is also aimed at providing a forum for focused discussions on the feasibility of financial reporting standards/guidelines for nonprofit organisations – especially NGOs that receive grants from large entities.

Xem thêm

Thư mời viết bài Hội thảo VCAA 2020 lần thứ 2 tổ chức tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng


Chủ đề Hội thảo: Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế. Thời gian tổ chức: Ngày 04/12/2020 (Thứ Sáu).

Xem thêm