star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Tên Trường:

- Tên Tiếng Việt:    Trường Kinh tế - Trường Đại học Duy Tân
- Tên Tiếng Anh:    School of Economics – Duy Tan University

Tên viết tắt:

- Tên Tiếng Việt:    Trường KT - DTU
- Tên Tiếng Anh:    School of Business & Economics

Cơ quan chủ quản:    Trường Đại học Duy Tân TP Đà Nẵng

Địa chỉ và thông tin liên hệ Trường:

Trường Kinh tế - Trường Đại học Duy Tân
- Địa chỉ: 209 Phan Thanh – TP Đà Nẵng
- Số điện thoại:    0236.3650403 
- Website: sbe.duytan.edu.vn

Năm thành lập Trường (theo Quyết định thành lập):     Ngày 30/05/2020

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Ngay từ những ngày đầu thành lập (11/11/1994), trường Đại học Dân lập Duy Tân bao gồm 3 khoa : Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ. Riêng Khoa Quản trị Kinh doanh được Trường ra quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 15/08/1995. Lúc này khoa thực hiện việc đào tạo các ngành: Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Tín dụng và Kinh tế Du lịch, Luật học. Sau một thời gian hoạt động nhằm đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của xã hội, nhu cầu học tập và quản lý đào tạo, Hội đồng Quản trị và Ban Giám Hiệu trường đã quyết định tách ngành Kế toán - Kiểm toán và ngành Tài chính Tín dụng ra khỏi Khoa Quản trị Kinh doanh để thành lập Khoa Tài chính Kế Toán theo quyết định số 905 QĐ/ ĐHDT ngày 15/11/1999. 

Tiếp đó theo quyết định số 1095/03/QĐ/ĐHDT ngày 21/11/2003 của Ban Giám Hiệu tiếp tục tách riêng khoa Kế toán ra hoạt động độc lập kể từ ngày 01/12/2003. Riêng ngành Luật, Trường Đại học Duy Tân đã tuyển sinh khóa Cử nhân Luật đầu tiên niên khóa 1994-1998, tuy nhiên sau đó theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo việc đào tạo cử nhân Luật tại các trường ngoài công lập bị tạm dừng cho đến khi được cấp phép đào tạo lại năm 2015. Khoa Luật của Trường Đại học Duy Tân được thành lập theo quyết định số 2232/QĐ-ĐHDT ngày 07/08/2017 trên cơ sở tách Bộ môn Luật thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn để hình thành và phát triển.

Đến đầu năm 2020, căn cứ vào nội dung của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và nghị định 99/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi; căn cứ vào chiến lược phát triển của Trường Đại học Duy Tân giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030, Hội đồng Trường Trường Đại học Duy Tân có chủ trương hình thành tổ soạn thảo đề án thành lập các trường đào tạo trực thuộc. Đến ngày 30/05/2020 căn cứ quyết định số 16/QĐ-ĐHDT-HĐT của Hội đồng trường, Trường Kinh tế được thành lập trên cơ sở các khoa Kế toán, Quản trị Kinh doanh và khoa Luật. 

Trường Kinh tế là một trong 5 trường đào tạo thành viên thuộc Trường Đại học Duy Tân với nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học về lĩnh vực kinh tế; nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói riêng.