star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Kiểm toán

Kiểm toán

Mã ngành: 7340301. Mã Chuyên ngành: 430 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Kế toán Doanh nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Mã ngành: 7340301. Mã Chuyên ngành: 406 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Mã ngành: 7340101. Mã Chuyên ngành: 400 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Quản trị Kinh doanh Marketing

Quản trị Kinh doanh Marketing

Mã ngành: 7340115. Mã Chuyên ngành: 401 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế)

Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế)

Mã ngành: 7340101. Mã chuyên ngành: 411 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Kinh doanh Thương mại

Kinh doanh Thương mại

Mã ngành: 7340121. Mã Chuyên ngành: 412 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính Doanh nghiệp

Mã ngành: 7340201. Mã Chuyên ngành: 403 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Ngân hàng

Ngân hàng

Mã ngành: 7340201. Mã Chuyên ngành: 404 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Quản trị Hành chính Văn phòng

Quản trị Hành chính Văn phòng

Mã ngành: 7340101. Mã Chuyên ngành: 418 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....
Quản trị Nhân lực

Quản trị Nhân lực

Mã ngành: 7340404. Mã Chuyên ngành: 417 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1....