star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng - Tầm nhìn


Sứ mạng, Tầm nhìn và Hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Sứ mệnh của Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo.

Xem thêm

Sứ mạng và Tầm nhìn của Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Khơi dậy và phát triển năng lực người học để trở thành các nhà quản trị; các nhà điều hành; các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng - những người có năng lực sáng tạo và khởi nghiệp để làm chủ bản thân.

Xem thêm

Sứ mạng và Tầm nhìn của Khoa Kế Toán - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Đào tạo, nghiên cứu nhằm tạo ra những Sinh viên có đủ năng lực về thể chất, phẩm chất, năng lực và kỹ năng toàn diện; tự tin, năng động, sáng tạo để trở thành các nhân viên, nhà quản lý lành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế.

Xem thêm