star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau đại học

Thạc sĩ Kế toán

Thạc sĩ Kế toán

Mục tiêu hàng đầu của chương trình MAC là giúp học viên nâng cao kiến thức Kế toán Kiểm toán quốc tế, Kế toán Kiểm toán trong các tập đoàn, công ty đa...
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Toàn cầu hóa kinh tế đặt ra nhiều thách thức mới cho các nhà quản trị trong các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, do đó nhà quản trị phải không ngừng...
Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng được tham khảo từ Chương trình Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Sau...
Tiến sĩ Kế Toán

Tiến sĩ Kế Toán

Chương trình Tiến sĩ Kế toán được tham khảo từ Chương trình Tiến sĩ ngành Kế toán của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Để hoàn thành Chương trình...
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh nhằm đào tạo tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; nắm bắt những kiến thức chuyên sâu...
Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng

Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐAO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG