star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Toàn cầu hóa kinh tế đặt ra nhiều thách thức mới cho các nhà quản trị trong các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, do đó nhà quản trị phải không ngừng học tập để nâng cao tri thức và tạo ra những giá trị mới cho tổ chức và cho bản thân. Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Duy Tân sẽ giúp cho các nhà quản trị làm chủ được những kiến thức mới, nâng cao kỹ năng và hình thành phong cách lãnh đạo phù hợp.


Sinh viên chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Mục tiêu Đào tạo

Mục tiêu quan trọng của chương trình MBA Trường Đại học Duy Tân là giúp học viên nâng cao kiến thức quản trị trong môi trường toàn cầu; nâng cao kỹ năng tư duy hệ thống, nghiên cứu, sáng tạo; kỹ năng ra quyết định chiến lược; nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh và các kỹ năng khác. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn giúp học viên rèn luyện các phẩm chất của nhà quản trị và có thái độ đúng đắn về nghề quản trị. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH