star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Nghiên cứu Khoa học của Giảng viên


BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - PHẦN 2, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2020


Nội dung của cuốn sách bài tập bám sát Giáo trình Kế toán quản trị xuất bản cùng kỳ với kết cấu bao gồm 5 chương. Kết cấu của cuốn sách bao gồm phần bài tập trắc nghiệm khách quan và phần bài tập tự luận cùng với các gợi ý giải đi kèm.

Xem thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - PHẦN 1, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2020


Nội dung của cuốn sách bài tập bám sát Giáo trình Kế toán quản trị xuất bản cùng kỳ với kết cấu bao gồm 5 chương. Kết cấu của cuốn sách bao gồm phần bài tập trắc nghiệm khách quan và phần bài tập tự luận cùng với các gợi ý giải đi kèm.

Xem thêm

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2020


Nội dung của giáo trình đã cập nhật những nội dung mới nhất về các nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu mới nhất tính đến thời điểm cuối năm 2019. Giáo trình được chia làm 11 chương, được sắp xếp theo trình tự nội dung từ đơn giản đến phức tạp.

Xem thêm

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, NXB Đà Nẵng, Năm 2019 (SÁCH CHUYÊN KHẢO)


Với mong muốn cung cấp cho quý độc giả những kiến thức chuyên sâu về ngành kiểm toán độc lập Việt Nam, tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo với tựa đề “Kiểm toán độc lập Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ».

Xem thêm

BÀI TẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2016, ISBN 978-606-84-1570-9


Nội dung của cuốn sách được chia làm 03 phần, được sắp xếp theo trình tự nội dung từ đơn giản đến phức tạp có liên quan trực tiếp đến các môn học Kiểm toán báo cáo tài chính, Thực hành kiểm toán tại các trường đại học.

Xem thêm

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2017, ISBN 978-604-84-2725-2


Nội dung của cuốn sách này được chia làm 2 phần : phàn Tóm tắt lý thuyết và phần Bài tập được sắp xếp theo trình tự các chương trong chương trình học môn Nguyên lý kế toán 2 của Trường Đại học Duy Tân.

Xem thêm

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN , Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2017, ISBN 978-604-84-2009-3


Nội dung của cuốn sách này được chia làm 06 chương tương ứng với cuốn sách Giáo trình Kiểm Toán Căn Bản do bộ môn biên soạn, được sắp xếp theo trình tự nội dung từ đơn giản đến phức tạp có liên quan trực tiếp đến các vấn đề căn bản của khoa học Kiểm toán.

Xem thêm

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2017, ISBN 978-604-84-2008-6


Nội dung của cuốn sách được chia làm 06 chương, được sắp xếp theo trình tự nội dung từ đơn giản đến phức tạp có liên quan trực tiếp đến các vấn đề căn bản của khoa học Kiểm toán nói chung và Kiểm toán BCTC nói riêng.

Xem thêm

GIÁO TRÌNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2017, ISBN 978-604-84-2556-2


Nội dung của cuốn sách này được chia làm 07 chương tương ứng với công tác kế toán đối với các sắc thuế theo quy định hiện nay và cập nhật các quy định liên quan đến Thuế, Kế toán tính đến thời điểm quý II năm 2017.

Xem thêm

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2019, ISBN: 978-604-84-4110-4.


Nội dung của giáo trình đã cập nhật những nội dung mới nhất về Luật kế toán Việt Nam, các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và các chuẩn mức kế toán quốc tế mới nhất tính đến thời điểm cuối năm 2018.

Xem thêm