star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Kế toán

Mục tiêu hàng đầu của chương trình MAC là giúp học viên nâng cao kiến thức Kế toán Kiểm toán quốc tế, Kế toán Kiểm toán trong các tập đoàn, công ty đa quốc gia và các kiến thức tài chính để hội nhập quốc tế; nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định tài chính; nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc và các kỹ năng khác. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn giúp học viên rèn luyện những phẩm chất cần thiết cho nghề Kế toán Kiểm toán.

Quá trình Hội nhập Kinh tế Quốc tế của nước ta đã đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác kế toán kiểm toán trong các tổ chức, đòi hỏi các chuyên gia, nhà quản trị thực hiện công tác Kế toán Kiểm toán phải học tập nâng cao trình độ để giải quyết những vấn đề mới, phức tạp của tổ chức và đáp ứng nhu cầu việc làm tại các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn.


Sinh viên chuyên ngành Thạc sĩ Kế toán Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Mục tiêu Đào tạo

Mục tiêu hàng đầu của chương trình MAC Trường Đại học Duy Tân là giúp học viên nâng cao kiến thức Kế toán Kiểm toán quốc tế, Kế toán Kiểm toán trong các tập đoàn, công ty đa quốc gia và các kiến thức tài chính để hội nhập quốc tế; nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định tài chính; nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc và các kỹ năng khác. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn giúp học viên rèn luyện những phẩm chất cần thiết cho nghề Kế toán Kiểm toán.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGÀNH KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH KẾ TOÁN