star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh nhằm đào tạo tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; nắm bắt những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh và quản lý theo kịp sự phát triển quản trị trong nước và thế giới; đào tạo những tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.


Học Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Duy Tân

Đối tượng Đào tạo

- Cử nhân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên cùng chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.

- Thạc sĩ cùng/gần chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.

 Quy định chi tiết theo đề án tuyển sinh riêng về trình độ Tiến sĩ hàng năm và Quy chế về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Duy Tân.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH