star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng được tham khảo từ Chương trình Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành các chuyên gia, nhà điều hành, quản trị, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Học viên cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong tổ chức về các lĩnh vực khác nhau như Quản trị rủi ro, Marketing, Thanh toán quốc tế...

- Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Duy Tân tham khảo Chương trình Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ).
- Trong đó, có 2-3 giáo sư từ PSU sẽ sang giảng dạy chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng tại Đại học Duy Tân.
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngoài giảng viên cơ hữu của Đại học Duy Tân còn có giảng viên thỉnh giảng từ các Đại học uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn có một số chuyên gia tài chính, ngân hàng có Học vị Tiến sĩ nổi tiếng cùng tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn Thạc sĩ.


Sinh viên chuyên ngành Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Mục tiêu Đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành các chuyên gia, nhà điều hành, quản trị, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Học viên cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong tổ chức về các lĩnh vực khác nhau như Quản trị rủi ro, Marketing, Thanh toán quốc tế...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG