star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kế toán Nhà nước

Kế toán Nhà nước là chuyên ngành trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán nhằm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như: thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, và có hệ thống về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, vay và trả nợ vay của ngân sách nhà nước, các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc Nhà nước đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,...


Sinh viên chuyên ngành Kế toán Nhà nước Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian đào tạo: Trình độ Đại học: 4 năm

Kỹ năng nghề nghiệp

- Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán;
- Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thông dụng trên máy vi tính;
- Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Một số kỹ năng khác: giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính...

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Duy Tân, cử nhân ngành Kế toán Nhà nước có thể làm việc tại các đơn vị thuộc lĩnh vực Nhà nước như: Kho bạc, Sở tài chính, Hải quan, Thuế hay các cơ quan ban ngành khác thuộc các đơn vị hành chính cấp thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã, phường,...