star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (HP)

Đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Logistics, có khả năng phân tích, đánh giá các nghiệp vụ kinh tế, các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng, ứng dụng các phần mềm phục vụ hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng và tổ chức bộ máy kinh doanh dịch vụ Logistics cho doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh  doanh;  kỹ  năng  làm  việc  nhóm  và  quản  lý  nhóm hiệu  quả;  phong  cách  làm  việc  chuyên nghiệp, có đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.


Sinh viên chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Chuẩn đầu ra:

- Khả năng vận dụng kiến thức tổng quan về Logistics và chuỗi cung ứng để khai thác các nguồn lực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
- Khả năng chuyên sâu về Logistics như: Đóng gói, lưu kho, giao nhận, vận tải, bảo hiểm… để giải quyết các vấn đề sản xuất kinh doanh.
- Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh.
- Khả năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau đề đề ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.
- Khả năng phát triển kỹ năng cá nhân, rèn luyện thể chất và thái độ làm việc chuyên nghiệp, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Khả năng lãnh đạo và làm việc hiệu quả với nhóm đa tính cách, đa văn hóa.
- Thiết kế được các hệ thống sản xuất kinh doanh phức hợp trong lĩnh vực dịch vụ Logistics.
- Triển khai và quản lý các dự án sản xuất kinh doanh phức hợp trong lĩnh vực dịch vụ Logistics.
- Vận hành và quản lý vận hành hệ thống kinh doanh phức hợp tronglĩnh vực dịch vụ Logistics.
- Hình thành ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics.
- Khả năng phát triển năng lực hội nhập quốc tế, học tập suốt đời.
- Khả năng giải quyết các vấn đề theo đạo đức nghề nghiệp.
- Khả năng ứng dụng tin học, công nghệ mới trong quản trị văn phòng;
- Khả năng sử dụng tiếng anh giao tiếp, dịch thuật các tài liệu liên quan đế lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Chuyên viên kinh doanh tại các công ty kinh doanh dịch vụ Logistics.
- Chuyên viên tại bộ phận Logistics của các doanh nghiệp nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại.
- Nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics.
- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về logistics bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.