star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đầu tư Tài chính

Đầu tư Tài chính là chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế Đầu tư tại Khoa Kinh tế - Tài chính. Đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực thực hiện các nghiệp vụ đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Trang bị các kiến thức chung về kinh tế, tài chính và đầu tư. Các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư tài chính, về thị trường tài chính về công nghệ tài chính và quản trị rủi ro tài chính hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kiến thức bổ trợ về pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

Sinh viên chuyên ngành Đầu tư Tài chính Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian Đào tạo chương trình cử nhân: 4 năm

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư Tài chính gồm 130 tín chỉ với các nhóm kiến thức:

- Khối kiến thức đại cương và đại cương ngành.

- Khối kiến thức chuyên ngành.

- Tốt nghiệp.

Kiến thức

- Nắm được các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và công nghệ ứng dụng.

- Hiểu được các lý thuyết về tài chính, phân tích tài chính và đầu tư tài chính.

- Vận dụng được các lý thuyết từ căn bản đến chuyên sâu về đầu tư tài chính để đưa vào thực tiễn phân tích, đánh giá, đưa ra các quyết định đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, bất động sản….

- Có năng lực đánh giá, phòng ngừa rủi ro tài chính.

Kỹ năng nghề nghiệp

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các dữ liệu về tài chính của các đơn vị thực tế.

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả.

- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm để đưa ra các quyết định đầu tư.

- Kỹ năng về ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kỹ năng tự nghiên cứu và học tập phát triển nghề nghiệp trong tương lai.