star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản trị Nhân lực

Chương trình Quản trị Nhân lực cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chiến lược thu hút nguồn lao động, giải quyết xung đột của nhân viên, phát triển doanh nghiệp ở mảng nhân sự.

Quản trị Nhân lực được xem như là “chìa khóa” cho sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh sôi động. Không chỉ thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc thu hút người lao động, nhân tài về làm việc cho doanh nghiệp; người làm việc trong ngành Quản trị Nhân lực còn góp phần không nhỏ trong việc gắn kết các bộ phận làm việc trong 1 tổ chức, giải quyết xung đột giữa các nhân viên, đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất làm việc,  tạo động lực cho nguồn lực lao động và tham mưu chiến lược về định hướng phát triển của doanh nghiệp ở mảng nhân sự.


Sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhân lực Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian Đào tạo:

Trình độ Đại học: 4 năm

Kỹ năng Nghề nghiệp

Cử nhân ngành Quản trị nhân lực của Đại học Duy Tân cũng sẽ được chú trọng đào tạo những kỹ năng nghề nghiệp thực tế hữu ích cho công việc như:
- Vận dụng thành thạo phương pháp quản trị khoa học vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược nguồn lao động của doanh nghiệp;
- Xây dựng các chính sách, kế hoạch, dự án trong lĩnh vực quản trị nhân lực;
- Kiểm soát, đánh giá, dự báo và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý nguồn nhân lực;
- Xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- Đánh giá và kiểm soát các hoạt động phân tích, thiết kế công việc, quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên;
- ...

Cơ hội Việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị Nhân lực của Đại học Duy Tân có thể lựa chọn các vị trí công việc hấp dẫn như:
- Chuyên viên phụ trách mảng nhân sự tại các doanh nghiệp, tổ chức, công ty, khu nghỉ dưỡng hay tập đoàn kinh tế;
- Chuyên viên nghiên cứu và dự báo thị trường lao động;
- Chuyên viên mảng quan hệ lao động xã hội, lao động tiền lương;
- Giảng viên giảng dạy tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc các cơ sở đào tạo;
- Tư vấn viên về tổ chức nhân sự cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu,...