star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Ngân hàng

Sinh viên khi theo học chuyên ngành Ngân hàng sẽ được cung cấp kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn, lưu thông và vận hành tiền tệ,...

Được xem là một trong những chuyên ngành đặc thù quan trọng hàng đầu và đầy tiềm năng của nền kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến trong tương lai cho người theo học. Sinh viên khi theo học chuyên ngành Ngân hàng tại Đại học Duy Tân sẽ dược cung cấp kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn tư vấn cho các doanh nghiệp về các hoạt động trên thị trường vốn như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua hệ thống ngân hàng.


Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian Đào tạo: Trình độ Đại học: 4 năm

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Hoạch định chính sách, lập kế hoạch cho các vấn đề, công tác liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng
- Thực hiện được các hoạt động mang tính đặc thù của Ngân hàng như công tác thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, kế toán ngân quỹ, giao dịch mua bán trên thị trường ngoại hối,…
- Tham gia tư vấn cho hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, bảo hiểm  đối với các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế.

Cơ hội Việc làm

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng, người học có thể làm việc tại các vị trí sau:
- Giao dịch viên ngân hàng
- Chuyên viên kế toán ngân hàng
- Chuyên viên thanh toán quốc tế
- Chuyên viên/cán bộ tín dụng
- Chuyên viên/cán bộ hỗ trợ tín dụng
- Chuyên viên hỗ trợ và phát triển sản phẩm thẻ
- Chuyên viên kinh doanh ngoại hối
- Chuyên viên tư vấn tài chính
- Chuyên viên tư vấn bảo hiểm
- Giảng viên, nghiên cứu viên trong các trường Cao đẳng, Đại học và các Viện.