star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mục tiêu đào tạo & Chuẩn đầu ra


1.1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Ngành Kiểm toán có năng lực chuyên môn nhằm thực hiện các công tác liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một cách độc lập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp; có phẩm chất tốt, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp và các kỹ năng mềm khác thích nghi với sự đòi hỏi của yêu cầu công việc, văn hóa doanh nghiệp và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức:

Kiến thức cơ bản

- Hiểu biết những nguyên lý cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, toán kinh tế, định hướng nghề nghiệp và đạo đức công việc.
- Thực hành được tiếng Anh căn bản ở các kỹ năng.
- Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức về Tin học căn bản trong chuyên môn.
- Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức nền nảng về Kinh tế và quản lý.

Kiến thức nghề nghiệp

-Nắm vững và vận dụng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán tài chính (Việt Nam và một số của quốc tế) trong xử lý các nghiệp vụ thực tế; thành thạo các kỹ thuật hạch toán kế toán thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp.
- Thành thạo việc lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính.
- Nắm vững các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ để xác định và đánh giá các rủi ro về gian lận, sai phạm trong doanh nghiệp.
- Nắm vững được những nội dung cơ bản liên quan đến kiến thức kế toán quản trị và ứng dụng của nó vào công tác quản lý tại các doanh nghiệp.
- Hiểu biết sâu sắc về chuẩn mực kế toán Việt Nam và so sánh được với một số chuẩn mực quốc tế.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Sinh viên Khoa Kế toán thuộc Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

1.2.2. Yêu cầu về Kỹ năng:

Kỹ năng cơ bản

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh hoạt và khoa học trong chuyên môn; 
- Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý và tổ chức làm việc nhóm hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra;
- Có kỹ năng giao tiếp, nói trước đám đông, diễn đạt rõ ràng, thuyết phục ý kiến cá nhân liên quan đến công tác chuyên môn;
- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thích nghi tốt với các vị trí làm việc sau tốt nghiệp. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT căn bản từ trình độ B văn phòng trở lên;
- Có khả năng giao tiếp, làm việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh cơ bản, tối thiểu từ 450 điểm TOEIC quốc tế trở lên.

Kỹ năng nghề nghiệp

-Vận dụng được các kiến thức về kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp.
- Phát hiện, phân tích và giải quyết tốt các tình huống liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế.
- Có khả năng sử dụng thành thạo được các phần mềm kế toán, kiểm toán thông dụng.
- Thích ứng với yêu cầu của vị trí kê toán, kiểm soát nội bộ của các công ty; trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên dự bị trong các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán nhà nước sau khi tốt nghiệp.
- Có khả năng tự cập nhật, đọc hiểu, nghiên cứu các kiến thức mới để áp dụng hiệu quả các công tác chuyên môn.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và quy chế, quy định của đơn vị công tác.
- Có thái độ cầu thị, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.
- Có ý thức và trách nhiệm với công việc được giao, có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, xã hội.
- Có tinh thần hợp tác thân thiện với đồng nghiệp, hòa nhã với các đối tác có liên quan đến công việc.
- Có tinh thần khởi nghiệp, vận dụng khả năng chuyên môn để chủ động tạo lập việc làm cho bản thân và những người có chuyên môn xung quanh.